ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นของโรงเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียนเขตลาดพร้าว ประจำปี 2548
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,06:43  อ่าน 337 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดลาดพร้าวประจำปี 2547
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,06:41  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่างด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดลาดพร้าว ประจำปี 2547
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2558,06:41  อ่าน 397 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แม่ตัวอย่างจากศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน และกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสมใจ เผ่าดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,09:23  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางสมใจ เผ่าดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2558,09:22  อ่าน 326 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2556,08:43  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายเชาวฤทธิ์ ทับอิ้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2556,08:33  อ่าน 498 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสุมิตรา เสนรังษี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2556,08:32  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางกชกร บำรุงศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2556,13:15  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “หนึ่งแสนครูดี ” ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงเยาว์ ถุงออน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2556,13:14  อ่าน 738 ครั้ง
รายละเอียด..