โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทรรศิกา ทรัพย์สมบัติ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวราเมศร์ หัดจันทึก
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรนิภา สมเพ็ชร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กอนุสรณ์ พิลาเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายราเมศวร์ จาตุรนต์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทัศน์พล เลาทวีชวนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1