ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรจิรา ชาญสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปุญยาพร รอดอุไร
ครูผู้ช่วย

นางธัญลักษณ์ ฉัตรบุรานนทชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุกุล ทะรา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1