ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอารีรัก ฟองนวล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรจิรา ชาญสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวมุกดาวรรณ จัทราทิพย์
ครูผู้ช่วย