ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเกมจิราวรรณ วรรณวินัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเนรมิตร พูนแสนดี
ครู คศ.2