โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเกมจิราวรรณ วรรณวินัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเนรมิตร พูนแสนดี
ครู คศ.2