ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเกมจิราวรรณ วรรณวินัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอัชพร สะอาดยิ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายเนรมิตร พูนแสนดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปุณณดา หล้ามาชน
ครู คศ.1