ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีคล้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายดำเนิน ศรีนุช
ครู คศ.2

นางสาวประสมศรี สง่าพันธ์
ครู คศ.2

นายณปภัทช์ สุวรรณชัยฉัตร์
ครูผู้ช่วย