โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีคล้ำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายดำเนิน ศรีนุช
ครู คศ.2

นายพิพัฒน์ เลิศสุดประเสริฐ
ครูผู้ช่วย