ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวลัย สืบจุ้ย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยุทธการ เอมเจริญ
ครู คศ.2

นายพิฑูรย์ สินมา
ครู คศ.1