ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายยุทธการ เอมเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน