โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายยุทธการ เอมเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน