โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมใจ เผ่าดิษฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 081-363-7403

นางสาวสุพัตรา บัณฑิตย์พานิชชา
ครู คศ.2

นางนิมิตร คุณความดี
ครู คศ.2

นางจันทนา จันทร์ขจร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1