ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวนันทิยา คำมุงคุณ

นายพงษ์ศรี ทองภู

นางสมปอง พวงทอง

นายวิมล หมวกแก้ว

นางสาวจุฑารัตน์ วัดปั้น

นายชนะพร กวางทองดี