โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวนันทิยา คำมุงคุณ

นายพงษ์ศรี ทองภู

นางสมปอง พวงทอง

นายวิมล หมวกแก้ว

นางสาวจุฑารัตน์ วัดปั้น

นายชนะพร กวางทองดี