ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิไล กลิ่นบัว
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตน์ คมอุ่นดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิจิตร ใหม่จันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายโชคชัย มงคลชู
ครูผู้ช่วย