โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไล กลิ่นบัว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิจิตร ใหม่จันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอัชพร สะอาดยิ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมัณฑนา แสงกุรัง
ครูผู้ช่วย