ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไล กลิ่นบัว
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตน์ คมอุ่นดี
ครู คศ.1

นางสาววิจิตร ใหม่จันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายโชคชัย มงคลชู
ครู คศ.1