ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิไล กลิ่นบัว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมณีรัตน์ คมอุ่นดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววิจิตร ใหม่จันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายโชคชัย มงคลชู
ครู คศ.1

นางสาวปุณณดา หล้ามาชน
ครู คศ.2

นางสาวอัชพร สะอาดยิ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2