ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวัณณิตา สีดำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกชกร บำรุงศิลป์
ครู คศ.2

นางนนทกร แก้วมณี
ครู คศ.2

นางวาสนา ทับอิ้น
ครู คศ.2

นางสาววลีย์รัตน์ นวลรอด
ครู คศ.2

นางสาวรวิสรา นรไสย
ครูผู้ช่วย