โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวัณณิตา สีดำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางกชกร บำรุงศิลป์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนนทกร แก้วมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวาสนา ทับอิ้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววลีย์รัตน์ นวลรอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรวิสรา นรไสย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 080-8017006
อีเมล์ : bio_tot@hotmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ รังษ๊
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : laklaklak rangsi@mail.com