โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายเชาวฤทธิ์ ทับอิ้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุมิตรา เสนรังษี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนงเยาว์ ถุงออน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรุ่งฤดี โพธิ์จาด
ครู คศ.2

นางสาวนภัสนันท์ แสงบุราณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุทิพย์ ทองมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางทิพวรรณ ดุงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสินชัย บุตรคาม
ครู