ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเชาวฤทธิ์ ทับอิ้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุมิตรา เสนรังษี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนงเยาว์ ถุงออน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางรุ่งฤดี โพธิ์จาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนภัสนันท์ แสงบุราณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุทิพย์ ทองมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางทิพวรรณ ดุงแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2