ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายเชาวฤทธิ์ ทับอิ้น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุมิตรา เสนรังษี
ครู คศ.3

นางสาวนงเยาว์ ถุงออน
ครู คศ.2

นางรุ่งฤดี โพธิ์จาด
ครู คศ.2

นางสาวนภัสนันท์ แสงบุราณ
ครู คศ.1

นางสาวสุทิพย์ ทองมา
ครู คศ.1

นางวันเพ็ญ เปรมทอง
ครู คศ.2

นางทิพวรรณ ดุงแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวธาราริน บินขุนทด
ครูผู้ช่วย