โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวเพชรดี โสภาพร
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางวรรณี สุทิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางธิติยา แม้นวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางชวลา หอมพุ่ง
ครู คศ.2

นายชัยวัฒน์ วังกะพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวยุวดี อุทัยคู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิษารัตน์ บุญมาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุมารัตน์ บุตรปัต
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเพลินจิต โพธิจาด
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิระยา เสือโรจน์
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุรภา ฤทธิศาสตร์
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1