ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธิติยา แม้นวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวรรณี สุทิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเพชรดี โสภาพร
ครู คศ.1

นางชวลา หอมพุ่ง
ครู คศ.2

นางสาววัชนี ภูชมศรี
ครู คศ.1

นายชัยวัฒน์ วังกะพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวยุวดี อุทัยคู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิษารัตน์ บุญมาคำ
ครู คศ.1

นางสุมารัตน์ บุตรปัต
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเพลินจิต โพธิจาด
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววิระยา เสือโรจน์
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุรภา ฤทธิศาสตร์
พี่เลี้ยง ส.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1