ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธิติยา แม้นวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางวรรณี สุทิน
ครู คศ.2

นางสาวเพชรดี โสภาพร
ครู คศ.1

นางชวลา หอมพุ่ง
ครู คศ.2

นางสาววัชนี ภูชมศรี
ครู คศ.1

นายชัยวัฒน์ วังกะพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวดี อุทัยคู
ครูผู้ช่วย

นางสุมารัตน์ บุตรปัต
พี่เลี้ยง ส.1

นางเพลินจิต โพธิจาด
พี่เลี้ยง ส.1

นางสาววิระยา เสือโรจน์
พี่เลี้ยง ส.1

นางสุรภา ฤทธิศาสตร์
พี่เลี้ยง ส.1