ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปุณณดา หล้ามาชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 084-038-9047
อีเมล์ : punnada_k@hotmail.co.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
พ.ศ.2558 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2557 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2557-ถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว สังกัดกรุงเทพมหานคร ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล