ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมใจ เผ่าดิษฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-363-7403
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532 โรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก อาจารย์ 1 ระดับ 3
2536 โรงเรียนวัดลาดพร้าว อาจารย์ 1 ระดับ 3
2548 โรงเรียนวัดลาดพร้าว ครู คศ.2
2555 โรงเรียนวัดลาดพร้าว ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลแม่ดีเด่น
2 แม่ตัวอย่างจากศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน และกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปี 2557
3 หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554