ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมฤดี ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
2 รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จาก ป.ป.ส. ปี 2557
3 รางวัลครูแสนดี ปี 2556
4 รางวัลแม่ดีเด่น
5 ครูดีเด่นของเขตลาดพร้าว ปี 2554
6 ได้รับคัดเลือกเป็นประธานครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่นของสำนักงานเขตลาดพร้าว ประจำปี 2552
7 ได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่นของสำนักงานเขตลาดพร้าว ประจำปี2549
8 ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นของโรงเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียนเขตลาดพร้าว ประจำปี 2548
9 ได้รับคัดเลือกเป็นครูแกนนำต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดลาดพร้าวประจำปี 2547
10 ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่างด้านการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดลาดพร้าว ประจำปี 2547
11 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
12 ได้รับการคัดเลือกเป็นครูแสนดีมีความตั้งใจปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดี