ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางธนรา สิรธำรงเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0894987085
อีเมล์ : thanara1967@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ศศบ.ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547 บ.บัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาราชภัฎสวนดุสิต
2554 ค.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551 รร.วัดเทพากร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2552 รร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2554 รร.วัดเปาโรทิตย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2556 รร.วัดใหม่ลำนกแขวก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2558 รร.วัดลาดพร้าว ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข # Tobacco and heart disease รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่ 31 พ.ค.2561
2 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขา​ผู้ทำ​คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พลับพลาพิธี สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน
3 โรงเรียนประหยัดพลังงานในสถานศึกษา 2551
4 โรงเรียนนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง 2554