ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนวัดลาดพร้าว จัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 23) 28 พ.ย. 61
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายธีรวัตร์ ไพธนโรจน์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักกา (อ่าน 25) 20 พ.ย. 61
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เด็กหญิงนิชาภัทร หน่ออ้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดลาดพร้าว (อ่าน 27) 20 พ.ย. 61
ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย 61 นำนักเรียนจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 30) 20 พ.ย. 61
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 วันเปิดภาคเรียน 2/2561 (อ่าน 37) 01 พ.ย. 61
วันที่ 20 กันยายน 61 นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหา (อ่าน 154) 12 ก.ย. 61
วันที่ 26 สิงหาคม 2561ได้รับรางวัล" เหรียญเงิน" ระดับประเทศ จากนวัตกรรม"ชุดนิทานคุณธรรมเพือ่เสริมสร้ (อ่าน 180) 28 ส.ค. 61