โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ขุนเชาว์ โทณผลิน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2478-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายทน เอี่ยมเหล็ก
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2492-17 พ.ค.2500
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ อมรมนตรีกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค.2500-1 ส.ค.2522
ชื่อ-นามสกุล : นายบุณเรือน พึ่งโพธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ส.ค.2522-1 ก.พ.2524
ชื่อ-นามสกุล : นางสวยสด วาณิกบุตร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.พ.2524-1 ต.ค.2526
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2526.-1ต.ค.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสืบ ด้วงแสง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2530-16 ต.ค.2531
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ มะกล่ำทอง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ต.ค.2531-16 ต.ค.2536
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลิณี พรพาณิชย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ต.ค.2536-6 ธ.ค.2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ทองสัตย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ธ.ค.2539-15 ต.ค.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย เฟื่องฟู
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ต.ค.2544-1 พ.ย.2545
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ ศันธนะ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2545-21 ต.ค.2547
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญยืน แปลงแดง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ต.ค.2547-9 พ.ย.2550
ชื่อ-นามสกุล : นางสุชาดา จันทกูล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย.2550-1 พ.ย.2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาภรณ์ ศัพทเสน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2554 - 29 ต.ค.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย ฮึงรักษา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2555 - 21 ตุลาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางธนรา สิรธำรงเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ตุลาคม 2558 -จนถึงปีปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางปุณิกา เทียนใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :