โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางกาญจรัตน์ ศรัทธาธรรมกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจิตติมา ศรีพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ พิทักษ์คชวงค์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา