โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
คติพจน์
คติพจน์ :

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

(สุวิชาโน  ภวํโหติ)