ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คติพจน์
คติพจน์ :

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

(สุวิชาโน  ภวํโหติ)