ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน

   วิชาการดี  คุณธรรมเด่น   เน้นระเบียบวินัย  ปลอดภัยยาเสพติด