โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์


อัตลักษณ์  : นักเรียนมีสุนทรียภาพ


เอกลักษณ์ : ใช้สุนทรียภาพต้านยาเสพติด