ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์


อัตลักษณ์  : นักเรียนมีสุนทรียภาพ


เอกลักษณ์ : ใช้สุนทรียภาพต้านยาเสพติด