โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
      จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 รวม 932  คน
จำนวนนักเรียนระดับชั้นที่เปิดสอน
ปีการศึกษา/ระดับชั้น
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
อ.1
22
35
57
31
16
47
อ.2
29
27
56
29
38
67
วมอนุบาล
51
62
113
60
54
114
การศึกษาพิเศษ 1
6
2
8
6
0
6
การศึกษาพิเศษ 2
4
4
8
5
1
6
การศึกษาพิเศษ 3
 
 
 
6
5
11
รวมการศึกษาพิเศษ
10
6
16
17
6
23
ป.1
45
33
78
40
39
79
ป.2
43
36
79
43
37
80
ป.3
36
38
74
39
36
75
ป.4
29
35
64
39
31
70
ป.5
54
40
94
34
36
70
ป.6
41
50
91
54
38
92
รวมประถมศึกษา
248
232
480
249
217
466
ม.1
99
51
150
78
66
144
ม.2
62
55
117
68
34
102
ม.3
56
45
101
41
42
83
รวมมัธยมศึกษา
217
151
368
187
142
329
ยอดรวมทั้งหมด
526
451
977
513
419
932