โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1.ระดับชั้นอนุบาล
2.ระดับชั้นประถมศึกษา
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.56 KB