โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ชวัดลาดพร้าว
                                            วัดลาดพร้าว       โรงเรียนเรายิ่งใหญ่         
                                                    เกียรติเกรียงไกร        ด้วยความสามัคคี
                                             วัดลาดพร้าวเรารักศักดิ์ศรี        เสริมความดียึดมั่นจริยา
                                ปฏิญญาพร้อมมาเป็นที่ตั้ง        ร่วมพลังหวังเพลิดเทิดฤทัย
                                        วัดลาดพร้าวเราสร้างความดีไม่หวั่นไหว   เสริมวินัยยึดมั่นกตัญญู
      มีมานะ  อดทน หมั่นฝึกฝนการศึกษา เพื่อเป็นกำลังของชาติศาสน์กษัตริย์ไม่ไหวหวั่น ยุติธรรมค้ำจุนคุณค่า
                             สร้างศรัทธา  ด้วยสายสัมพันธ์   วัดลาดพร้าวเราเป็นมิ่งขวัญสถาบันกล่อมเกลาเยาวชน