โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

        จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและเสมอภาค โดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับนักเรียน
และสถานศึกษาเป็นสำคัญ ดังนี้

1. สร้างเสริมนักเรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธมีสุขภาพดี     
ปลอดยาเสพติด และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารงาน แบบมีส่วนร่วมสามารถเอื้อต่อการเรียนรู้
5  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและระดมทรัพยากรพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 
เป้าหมาย

  1. เพื่อให้เด็กเก่ง ดี มีความสุข
  2. นักเรียนมีทักษะการคิด รักการอ่าน เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  3. นักเรียนมีสุนทรียภาพ ใช้สุนทรียภาพ สร้างทักษะชีวิตให้ปลอดภัย
  4. ครูมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
  5. การบริหารจัดการอย่างมีระบบ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยชุมชนมีส่วนร่วม
  6. เพื่อให้นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
        จากพันธกิจและเป้าหมายดังกล่าว โรงเรียนวัดลาดพร้าวได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้ครอบคลุมงานของโรงเรียนทุกด้านและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้เป็นเด็ก เก่ง ดี และ มีความสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานการศึกษา