ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
       โรงเรียนคุณภาพ มาตรฐาน ความรู้ คู่คุณธรรม  นำสุนทรียภาพ สร้างทักษะชีวิต สุขภาพกายจิตดี รักษ์ความเป็นไทย รู้ใช้เทคโนโลยีสู่สากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม