โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
       โรงเรียนคุณภาพ มาตรฐาน ความรู้ คู่คุณธรรม  นำสุนทรียภาพ สร้างทักษะชีวิต สุขภาพกายจิตดี รักษ์ความเป็นไทย รู้ใช้เทคโนโลยีสู่สากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม