โรงเรียนวัดลาดพร้าว
1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว-วังหิน  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2513-2410
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

พระราชบัญญัติประถมศึกษาได้ประกาศใช้ในท้องที่ตำบลลาดพร้าวทางราชการจึงได้

เปิดโรงเรียนขึ้นเมื่อ .2475 โดยอาศัยศาลาวัดลาดพร้าว เป็นที่เรียนในฐานะโรงเรียน

ประชาบาล ตำบลลาดพร้าว  อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร

.. 2492 ประชาชนชาวลาดพร้าว โดยการนำของท่านพระครูปลัดเผือก  

เจ้าอาวาสวัดลาดพร้าวได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นโรงเรียน

แบบ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน มีมุขกลางและมีนายทวน เอี่ยมเล็ก เป็นครูใหญ่

5 มิถุนายน 2497 ทางกรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมสามัญพิบูลอุปถัมภ์ขึ้นที่

ตำบลสามเสนนอก อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร และอนุมัติให้ย้ายกิจการของโรงเรียนนี้

ทั้งหมดไปรวมอยู่ในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนจึงถูกทอดทิ้งไว้ตลอดเวลา 3 ปี 

จนถึงปีการศึกษา 2499 ปรากฏว่าทางโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์มีนักเรียนมากขึ้นไม่สามารถรับ

นักเรียนได้อีก เป็นเหตุให้นักเรียนตกค้างไม่ได้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2499 เป็นจำนวนมาก 

ทางราชการจึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องเปิดโรงเรียนขึ้นอีก  ดังนั้น นายคุ้ม แสงศิลป์ 

นายอำเภอบางกะปิ นายบันลือ เขียวอุไร ศึกษาธิการอำเภอบางกะปิ  นายสุจินต พลยุทธ  

ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบางกะปิ และนายพิน บัวรุ่ง กำนันตำบลลาดพร้าว ได้ร่วมกันจัด

ดำเนินการเปิดโรงเรียนขึ้น   เลขที่ 1 หมู่ 9 ซอยลาดพร้าว 41  ถนนลาดพร้าว-วังหิน 

    แขวงลาดพร้าว  สำนักงานเขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  
27 พฤษภาคม 
   พ.. 2500  จนถึงปัจจุบัน