ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้น

นักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

อ.1/1

13

16

29

อ.1/2

9

19

28

รวม

22

35

57

อ.2/1

13

14

27

อ.2/2

16

13

29

รวม

29

27

56

รวมอนุบาล

51

62

113

เด็กพิเศษ ห้อง 1

6

2

8

เด็กพิเศษ ห้อง 2

4

4

8

รวมเด็กพิเศษ

10

6

16


ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ระดับชั้น

นักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ป.1/1

15

11

26

ป.1/2

15

12

27

ป.1/3

15

10

25

รวม

45

33

78

ป.2/1

20

20

40

ป.2/2

23

16

39

รวม

43

36

79

ป.3/1

19

18

37

ป.3/2

17

20

37

รวม

36

38

74

รวม ป.1- ป.3

124

107

231


ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ระดับชั้น

นักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ป.4/1

14

18

32

ป.4/2

15

17

32

รวม

29

35

64

ป.5/1

20

12

32

ป.5/2

19

12

31

ป.5/3

15

16

31

รวม

54

40

94

ป.6/1

15

15

30

ป.6/2

17

15

32

ป.๖/๒ ๒๐ ๒๙

รวม

41

50

91

รวม ป.4 - ป.6

124

125

249


   

ข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ระดับชั้น

นักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1/1

28

22

50

ม.1/2

35

15

50

ม.1/3

36

14

50

รวม

99

51

150

ม.2/1

31

8

39

ม.2/2

13

25

38

ม.2/3

18

22

40

รวม

62

55

117

ม.3/1

11

24

35

ม.3/2

22

11

33

ม.๓/๓ ๒๓ ๑๐ ๓๓

รวม

56

45

101

รวม ม.1-ม.3

217

151

368


ข้อมูลนักเรียนรวมทั้งโรงเรียน

รวมทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

­526

451

977