ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง มาร์ชวัดลาดพร้าว

วัดลาดพร้าว       โรงเรียนเรายิ่งใหญ่         

เกียรติเกรียงไกร        ด้วยความสามัคคี

วัดลาดพร้าวเรารักศักดิ์ศรี        เสริมความดียึดมั่นจริยา

ปฏิญญาพร้อมมาเป็นที่ตั้ง        ร่วมพลังหวังเพลิดเทิดฤทัย

วัดลาดพร้าวเราสร้างความดีไม่หวั่นไหว   เสริมวินัยยึดมั่นกตัญญู

มีมานะ  อดทน หมั่นฝึกฝนการศึกษา เพื่อเป็นกำลังของชาติศาสน์กษัตริย์ไม่ไหวหวั่น ยุติธรรมค้ำจุนคุณค่า

สร้างศรัทธา  ด้วยสายสัมพันธ์   วัดลาดพร้าวเราเป็นมิ่งขวัญสถาบันกล่อมเกลาเยาวช