ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

        จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและเสมอภาค โดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับนักเรียน
และสถานศึกษาเป็นสำคัญ ดังนี้

1. สร้างเสริมนักเรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธมีสุขภาพดี     
ปลอดยาเสพติด และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาระบบบริหารโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพด้วยการบริหารงาน แบบมีส่วนร่วมสามารถเอื้อต่อการเรียนรู้
5  สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและระดมทรัพยากรพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าหมาย
1. เพื่อให้นักเรียนเก่ง ดี มีความสุข
2. นักเรียนมีทักษะการคิด รักการอ่าน เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. นักเรียนมีสุนทรียภาพ ใช้สุนทรียภาพสร้างทักษะชีวิตให้ปลอดภัย
4. ครูมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
5. การบริหารจัดการอย่างมีระบบ ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาตามหลักธรรมมาภิบาลโดยชุมชนมีส่วนร่วม