ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
        โรงเรียนคุณภาพ มาตรฐาน ความรู้ คู่คุณธรรม นำสุนทรียภาพ สร้างทักษะชีวิต สุขภาพกายจิตดี รักษ์ึวามเป็นไทย รู้ใช้เทคโนโลยีสู่สากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม