ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ธ.ค. 60 ถึง 24 ธ.ค. 60 โครงการพัฒนาบุคลากร จ.เพชรบูรณ์
สำนักงานเขตลาดพร้าว
22 ธ.ค. 60 การสอบเตรียมความพร้อม (Pre O-net) ม.3
21 ธ.ค. 60 การสอบเตรียมความพร้อม (Pre O-net) ป.6
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
18 ธ.ค. 60 ถึง 19 ธ.ค. 60 อบรมการพัฒนาครูเพื่อยกระดับ O-Net คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ครูอารีรัก และครูวาสนา
14 ธ.ค. 60 กิจกรรมลูกน้ำยุงลาย และไข้เลือดออก
ศูนย์ 66 อ.จันทนา
13 ธ.ค. 60 ประเมินการอ่าน
สุภาพเรียบร้อย โรงเรียนวัดลาดพร้าว
06 ธ.ค. 60 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วม
สุภาพเรียบร้อย โรงเรียนวัดลาดพร้าว