ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 7
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียน 5 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ชั้นล่างเป็นห้องประชุม