ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียน 4 ชั้นแบบ สนศ. 384 ใต้ถุนโล่ง 9 ห้องเรียน